torsdag 2. april 2009

Nordmenn & samer i hver sin verden?

Bjørg Evjen fra Universitet i Tromsø drøftet på fagdagen i historie ved Hibo også samenes rolle i industrialiseringa i Nordland fra slutten av 1800-tallet. Samene var de store mineralfinnere, & mye av gruvdrifta i Norge har startet opp etter et tilfeldig funn av mineraler, slik samen Mons Petter gjorde i Sulis-fjellene.

Når industrialiseringa startet var det flere samer enn nordmenn som deltok i Sulis. Sjøl om de fleste var sjøsamer eller fornorsket. Fornorskinga medførte at færre regnet seg som samer, men når vi går bakover i anerekka finner vi at både oldeforeldre, besteforeldre & foreldre står oppført som samer.

Den norske fiskarbonden var mer bundet til gårdsarbeid utenom sesongfiskeriene, & kunne i begrenset grad reise til industristedene & søke arbeid. Samene sto litt friere her.

Det typiske ekteskapsmønsteret i industrisamfunnet var yrkesendogame ekteskap. Det skjedde ofte at ei kokke & en gruvearbeider giftet seg med hverandre. Men de hadde ofte felles kulturbakgrunn, t.d. kunne begge være av samisk ætt.

Bjørg Evjen stilte opp følgende skjema for industrialisering & giftemålstilbøyelighet:

Sjøsamer – deltok mye i industrialiseringa – giftet seg norsk.
Reindriftsamer – deltok lite i industrialiseringa – giftet seg nomadisk.
Lulesamer – deltok lite i industrialiseringa – giftet seg lusesamisk, gjerne i Sverige.
Kvener – deltok mye i industrialiseringa – giftet seg interetnisk.

Avgjørende faktorer for integreringen var størrelse av befolkning & befolkningstettet. Få samer i tettbefolket norsk miljø ble raskere fornorsket enn mange samer i et etnisk blandet samfunn.
Kontakt med tradisjonsbærere styrket egen etnisk tilhørighet.
Arbeiderbevegelsen svekket egen etnisk tilhørighet, skillet mellom arbeid & kapital viktigere i arbeidskampen.

Konklusjonen til Bjørg Evjen var at samer & nordmenn ikke levde i hver sin verden i Nordland, med unntak av lulesamene.
. . . . . . . . . . .
Det finnes et hierarki blant de samiske gruppene, der reindriftssamene er de gjeveste & sjøsamene de minst ansette. Dess høgre over havet dess gjevere?

Reindriftsamer
Skogsamer
Elvesamer
Sjøsamer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar