mandag 8. desember 2014

Aar 1814 den 8de December blev paa Bodøe Gaard i Saltens fogderi


I dag - 8. desember - er det 200 år siden nordlendingene for første gang siden vikingtiden møttes til et valgting for å velge sine representanter. Alle amt (fylker i dag) skulle velge landets første stortingsmenn til stortingets møte i 1815. 

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 ga oss en grunnlov & rammene for et moderne samfunn etter eneveldets avskaffele.

Første storting 1815 (som satt sammen i over 12 måneder til sommeren 1816) tok den enorme oppgaven med etablere en nasjonalstat med lover, forvaltning, domstoler & strukturer som grunnlovsfedrene ikke rakk å utforme, enn si tenke på.

Møtet fant sted i amtmannens bolig på Bodøgård i Salten. Resultatet av valget var at Nordland amts første stortingsmenn ble:
  • Biskop Mathias Bonsach Krogh 27 stemmer, 
  • fogd Johan Ernest Berg 32, 
  • amtmann Christen Elster 19 & 
  • Jon Larsen Smidtseng 14 stemmer. 
Sjøl om fogd Berg fikk flest stemmer ble biskop Krogh oppført først på fullmakten (illustrasjon 1). Amtmann Elster møtte aldri på grunn av sykdom & første suppleant Lars Nicolai Reener "avga i stedet møte".
I tillegg besluttet valgmøtet at stortingsrepresentantene fra Nordlands amt skulle jobbe for fire viktige saker (illustrrasjon 2):
  1. Forbedre skolevesenet i landet, finansiert gjennom salg av kirkens gods & jord.
  2. Forbedre fiskeriene & lovverket for spesielt lofotfisket. 
  3. Anlegge en by (kjøpstad) i Nordland amt
  4. Forbedre helsevesenet til amtets vel.
Det er ingen nyhet at alle disse fire viktige sakene fikk sin løsning i de første åra etter 1815.

En kuriositet ved protokollen er at tre av valgmennene signerte "med påholden penn", de kunne ikke skrive sitt eget navn.

Transkripsjon av de første sidene i fullmakten til det første stortinget 1815

Aar 1814 den 8de December blev paa Bodøe Gaard i Saltens fogderi den med Kongeriget Norges Grundlov af 17de Mai 1814 anordnede Valgforsamling framholdet og bestyret af mig Amtmand Elster, hvorda infandt sig undertegnede af dette Amts Præstegielde valgte Mænd for at udnævne Representantere for Amtet til at møde og tage Sæde paa det førstholdende Storting for Kongeriget Norge. Valgmændene overleverede vedkommende Bestyreres Vidnesbyrde til Bevis for deres Udvælgelse paa den i Constitutionen foreskrevne maade, hvorved ingen væsentlig mangel befandtes. Forsamlingen blev derpaa forelagt de til Amtet indkomne Mandtaller over de stemmeberettigede Indvaanere i ethvert fogderi, hvilke inden thinge havde svaret troeskab. Derefter blev af samtlige her mødende Valgmænd voteret paa 4re Representantere for Nordlans Amt, hvormed følgende erholdte de fleste stemmer, nemlig: Biskop Krogh 27, foged Berg 32, Amtmand Elster 19, og Jon Larsen Smidtseng 14.

Thi befuldmægtiges de altsaa herved til som Amtets Repræsantantere at møde og med fuldkommen Stemmeret at tage Sæde paa det ordentlig førstholdende Storthing for kongeriget Norge, hvor de for dette Amt i foreening med de øvrige Norges Representantere, uindskrænket overdrages at afhandlee, samtykke og beslutte, udi alt hva de maate finde tieneligt til vort fædrelands Vel, da vi nære den tillid til deres Indsigter og Retsindighed, at de intet vil efterlade, der kan befordre Rigets framtids hæld. I Særdeleshed anbefale vi velbemeldte vore Representantere dette Amts Anliggende, og tillader os herved at giøre dem opmærksom paa følgende:

1mo Skolevesenets forbædring, hvortil vi formeene at der ved kirkegodsets Salg vil kunne tilbringer det fornøden fond.-

2do forbedring i fiskeriernes Drift og en bædre Orden en den der i seenere Aar har fundet Sted.-

3tio kiøbstads Anlæg i vort Amt.- og

4to En bædre Indretning i henseende til Medicinal Væsenet, med hva viidere da maate finde tienligt til Amtets Vel.-

Af denne fuldmagt, have vi, under Bekræftelse ved vores Underskrift,meddeelt enhver Representant et Exemplar.- Elster
P. Knoph, Eilert Christian Nilesen Aunet, Elias Rosendahl, Peder Christian Johansen Trælnæs, Valgmænd for Brønøe Præstegield

Thomas Thanke Minnæs, Jens Johnsen Andøen, Hans Monsen Stokka, Valgmænd for Alsterhougs Præstegield

Jakob Ebbesen Wicha, Valgmænd for Wægøe Præstegield

Jon Larsen Smitseng, Nils Pedersen Forsjorden, Jens Joh. Jensen, for Wefsens Præstegield

Otten Pedersen Grønvigen, Christopher Christoph. Busteraae, for Hemnæs og Moe

Christen Olsen Horn, Jens Eliassen øvre Næsne, for Næsne Præstegield

Christian Bøschen, Anders Norum Fore, for Rødøe Præstegield

Ole Evjenth, Hartvig Schieldrup, for Schierstad Præstegield

Ole Olsen Dværseth, valgmand for Saltdalen

Joh.E.Berg, Per Petersen Valgmænd for Bodøe

Jacob Ellingsen Skagsta, Jens Eriksen Brenvig, valgmænd for Steegens Præstegield

C. Sverdrup, Jacob Olsen, valgmænd for Folden

Carl W. Kielstrup, Johan Ursin, Valgmænd for Hamerøe song (sogn)

Jens Jensen Kieland holdt i pen, valgmand for Ofodens Præst.

Lars N.Reener, valgmand for Waage fierding

Biørn Hansen Apnæs valgmand for Buxnæs Præstgl

Christopher Ellingsen valgmand for Borg fierding

Jens Peter Grønbech valgmand for Flagstads Præstegield

Christopher Erichsen Bredvig valgmand for Wærøe og Røst

Aron Archtander valgmand for Hassels præstegield

Christopher Michelsen Udskaar holdt i pen valgmand for Bøe Præstegield

Peder Rist Dreyer valgmand for Øxnæs og Langnes Præstegield

Rasmus Johansen Sørmele holdt i pen valgmand for Dverberg og Andenæs