tirsdag 24. mars 2009

Kulturminner i Norge

Spor etter mennesker gjennom 10 000 år er undertittelen på ei praktbok om Kulturminner i Norge. Utgitt på Tun forlag i 2008, med støtte fra Landbruksdepartementet & Riksantikvaren. Her får vi en glimrende oversikt over bakgrunnen & spredningen av fysiske kulturminner i inn- & utmark.

Etter en kort innføring i skogens innvandring etter istida, gis en 40 siders oversikt over menneskeepokene fra eldre steinalder til middelalder & nyere tid. Men dette er ingen historiebok i tradisjonell forstand. Tidsepoken setter kulturminnetypene inn i en tidslinje av mennesker, samfunn & produksjon.

Hoveddelen er 180 sider om Kulturminner i Norge, gruppert i seks hovedtyper:
Bosettinger
Religion
Næringsvirksomhet
Forsvar
Jakt & fangst
Samferdsel

For å vise bredden nevner jeg et stikkord - kulturminnetype - fra hvert av de seks hovedtypene:
Tunanlegg
Skålgroper
Teglproduksjon
Bygdeborger
Ulvestuer
Veimerker

Bokas siste 35 sider omhandler vern & skjøtsel, forvaltning & vern samt lovgivning. I tillegg kommer henvisninger til litteratur, internett samt stikkordsliste. Boka er godt illustrert med tegninger, kart, fotos & tidslinjer. Her kan vi virkelig reise i tid & rom. Det er ikke nødvendig å lese hele boka fortløpende. Hoveddelen kan leses som en emnesamling, eller slås opp som i et leksikon.

1 kommentar: