onsdag 2. juni 2010

Kulturhistorisk vandring på Bodin Kirkegård

DIS-Salten Slektshistorielag arrangerer kulturhistorisk vandring på Bodin kirkegård torsdag 3. juni kl 18

Kirkegårder & gravplasser er som åpne historiebøker. Vår nære fortid er hugget i stein, her kan vi få vite mer om historiske personer, dramatiske hendelser & slektsforhold. Samtidig forteller gravminnene om håndverkerne, steinhuggerne, smedene & arbeidsfolkene som laget støttene, de eldste er nesten 200 år gamle. Bodin kirkegård er byens eldste gravplass, den har vært i bruk siden middelalderen, ja helt siden kristendommen kom til håløygene i nord.

Kirkevergen i Bodø, Riksantikvaren & DIS-Salten Slektshistorielag utarbeider nå en verneplan for gravminnene i Bodø kommune. Hva skal bevares? Hva bør gjenbrukes? Hvilke gravminner kan en trykt slette når festetiden er gått ut? Blant det som bør bevares nevnes:

Historiske gravminner
 • Personalhistorisk verdi – kjent person eller menneske som formidler en historie.
 • Historisk hendelse – t.d. forlis, krigshandling, ulykke, spanskesyka.
 • Krigsgraver
 • Stedsnavn, stavemåter & yrkestitler.
 • Sjeldne personnavn.
 • Personer som har gitt navn til ei gate i kommunen .
Unike & særs gamle gravminner
 • Utstyr som er unikt, har høg kunstnerisk eller håndverksmessig verdi.
 • Sjeldne former, innskrifter eller symboler.
 • Alle gravminner eldre enn 1896.
 • Samiske gravminner eldre enn 100 år.
Tidstypiske gravminner & felt
 • Representativ for ulike perioder.
 • Spesielle familiegravsteder.
 • Barnegraver.
 • Lokalt særpreg i valg av materialer eller teknikker.
 • Gjerder & beplantning.
Bodin kirkegård har et spennende visuelt preg med alt fra gamle trekors til store obelisker, relieffer & søyler, naturstein & skulpturer. Under den kulturhistoriske vandringa på Bodin kirkegård skal vi besøke både ridder & prest, kjøpmann & arbeider, gårdbruker & sjøsame. Hver & en, en representant for sin tid.

DIS-Salten Slektshistorielag, oppmøte ved Bodin kirke torsdag 3. juni kl 18. Alle velkommen, gratis adgang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar