tirsdag 15. februar 2011

Verneplan for gravminner

Kirkevergen i Bodø tok kontakt med DIS-Salten Slektshistorielag våren 2009. Han hadde en interessant forespørsel. Ville slektshistorikerne i Bodø delta i ei prosjektgruppe som skulle lage en verneplan for gravminnene i Bodø kommune?
Svaret var naturligvis JA. Fra september 2009 har ei arbeidsgruppe på sju medlemmer oppnevnt av Bodø kirkelige Fellesråd, Riksantikvaren/Nordland fylkeskommune & DIS-Salten Slektshistorielag iherdig & grundig arbeidet fram et forslag til verneplan.

Fellesrådet fikk overlevert delplan 1 den 16. desember 2010, & vedtok å sende den ut på høring. Planutkastet kan du laste ned på bl.a. DIS-Salten Slektshistorielags hjemmeside.

Få kommuner har gjort tilsvarende arbeid. Plangruppa tok utgangspunkt i verneplanen for Modum kommune, & deres klassifisering av gravminner. Inndeling i ulike typer gjør det lettere å organisere registreringa & ivareta kirkegårdenes visuelle & kulturelle preg. Grav minnene i Bodø er inndelt i 15 ulike hovedtyper (A-O) & 2 ulike samle typer (X-Z).

Plangruppa har i delplan 1 lagt fram både generelle mål, kriterier & prioriteringer, samt vurdert ca 1.200 gravminner på fem kirkegårder. Fem gravminner er automatisk fredet ved lov. Gruppa foreslår at minimum 345 gravminner vernes, ut fra et sett kriterier knytte til historiske, kulturelle & materielle verdier. Samtidig tilrår gruppa at ca 500 gravminner bør gjenbrukes.

Gravplassen i Helligvær

Gjenbruk kan skje på mange ulike måter. Noen steiner kan nedslipes & påføres nye navn uten at gravminnets karakter ødelegges. Andre kan gjenbrukes ved å benytte baksiden av steinen. Bodin er den eldste, største & har et presserende behov for både nye arealer & gjen bruk/sletting av gamle graver.

Gravplassen på Pelle Molins plass framstår i dag som en ruin, uverdig for Bodø. Gruppa foreslår tre alternative løsninger for den gamle kirkegården.

Bliksvær, Helligvær & Landegode - gravplassene i Væran - har mange ukjente kultur minner. Her er det ikke plass problemer & gruppa ber om at flest mulig gravminner får stå på sin plass, sjøl om de ikke er foreslått vernet.

3-kantet obelisk
Realisering av verneplan & -målene krever en aktiv kirkegårdsforvaltning. Bevaring av mange gravminner er ikke mulig uten bevisst gjenbruk av andre graver & –minner. Både Fellesrådet & festerne har sammenfallende interesse i en moderne kirkegårds drift som ivaretar tradisjoner & kulturminner, samt videreutvikler en moderne gravplass.
I planen er alle fargefotoene tatt av Svein-Erik Davidsen. Han har også tatt alle bildene fra Bodin & Væran i registrerings skjemaene. Andre bilder krediteres fotograf der opphavet er kjent. I tillegg til planens del 1 følger det seks ringpermer med utfylte registrerings skjemaer & foto av gravminnene.
Plangruppa har samarbeidet godt, utfylt hverandres kompetanse & samlet seg om felles mål & prioriteringer underveis. Verneplanen er et resultat av mange hundre timer meningsfylt virksomhet, men det hadde ikke vært mulig uten mange tusen timer frivillig innsats med DIS-Norges Gravminner i Norge i forkant av møter & befaringer.

Gravminner er både slektsforskning, lokalhistorie & kulturminnevern. Gravminner må forvaltes med omhu & planlegging.

Planen finner du her.    Presentasjon av planen finner du her.

Åpent møte
på Salten krematorium om verneplanen tirsdag 15. februar kl 18.30.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar