søndag 2. februar 2014

Overlæge Ivar Lund i Bodø 1899-1920

    "I gaar formiddag ved ½ 12 tiden avgik doktor Ivar Lund, Bodø, ved døden. Med sorg & dyp bevægelse vil hans mange venner & patienter her i distriktet, hele Nord-Norge over & videre endda motta denne meddelelse.
    Kan man si det om nogen mand at han hadde bare venner saa kan man sikkert sige det om doktor Lund.
    Som læge & privatmand hadde han en sjelden evne til at vinde tillid & sympati. Hans lune & elskværdighet som privatmand & hans dyktighet & samvittighetsfuld het som læge gjorde dette.
    Det er med vemod man erfarer at den endnu saa livsfriske mand er vandret bort, skjønt døden ikke kom uventet. Det var et gammelt hjerteonde som foraarsaget døden, et onde som allerede tidligere holdt på at overmande ham."      Nordlandsposten 22. september 1920

Ivar Lund var født på Bjarkøy i Troms 18. juni 1856, & kom til Bodø & Bodin kommuner i 1899. Før dette studerte han medisin i Kristiania (Oslo).  I 1882 ble han utdannet lege & begynte i praksis som distriktslege, først i Harstad, seinere i Skjervøy. I 1894 ble han lege ved Helgelands amtssykehus på Søvik i Alstahaug, &
distriktslege i kommunen.

Etter fem år på Helgeland dro Ivar Lund nordover & begynte 15. desember 1899 som distriktslege i Bodø & overlege ved Nordland amtssykehus til 31. desember 1909. Samtidig var han også lege for Bertnes sygekasse fra 1903 til 1912. Da Rønvik sindsygeasyl åpnet i 1902 ble han medlem av kontrollkommisjonen her.


Ved folketellinga 1900 (over) finner vi Ivar Lund bosatt i Storgade 48 i Bodø. Det er adressa til Nordland amtssykehus. Lund er ugift - noe han forble hele sitt liv - men har et hushold bestående av ei husbestyrerinde, enke Johanna Strøm fra Hammarøy. 

Her bor også fru Strøms slektning (fl = familie losjerede) telegrafistinne Elisabeth Strøm på 18 år & skoleelev Anne Sellæg på 14 år. Anna var slekning av doktor Lund.  I tillegg har han to tjenestepiger fra Alstahaug & Stamnes (i dag Sandnessjøen). Kanskje arbeidet de også for han ved amtssykehuset på Søvik? Legekollega Einar Holter bor også i doktor Lunds hushold.

Sett i forhold til det lille antall leger på denne tiden & hans mange oppgaver som både distrikts-, sykehus- & sykekasselege, samt kontrolloppgavene ved asylet i Rønvika, er det forståelig at han hadde hjelp i husholdningen til praktiske gjøremål.

I biografisamlingen Norges læger står det at Ivar Lund reiste mye. I årene 1901, 1903 & 1906 studerte han kirurgi & besøkte flere ganger Hamburg, Kristiania & Stockholm.

Mens han bodde i Bodø var han i åra 1900-13 med i bestyrelsen av den norske læreforening som Nord-Norges representant - det het Tromsø stift den gang. Før Lund kom til byen vår hadde han verv i Skjervøy hvor han var ordfører & i Alstahaug der han satt både i fattigstyret & formannskapet. I 1911 ble han valgt inn Bodø bystyre.


Ved folketellinga 1910 (under) finner vi Ivar Lund på samme sted som ti år tidligere.
 
Husbestyrerinden Johanna Strøm er fortsatt der, samt to tjenestepiker, dog ikke de samme som ti år tidligere.  Dessuten en assistentlege med tittelen 'Amanuensis' - Alf Georg Færden.

Husbestyrerinne var et vanlig kvinneyrke i gamle dager. I 1900 var det 27 slike i Bodø, ti år seinere var tallet 29. I tillegg kommer utallige andre kvinner med husmorlignende titler, både gifte, ugifte & enker. Det var vanlig at ei husbestyrerinne sto i jobben i mange år. Men hvem var egentlig Johanna Strøm? Svaret kommer i et seinere blogginnlegg.

31. desember 2013
Ivar Lund avsluttet sin legegjerning 1. april 1915 & flyttet fra tjenesteboligen på amtssykehuset til Sjøgata 14, ett kvartal nedenfor sykehuset. Her døde han 21. september 1920 & ble gravlagt fire dager seinere på Bodø kirkegård på Hernes. Den flotte obelisken på grava står fortsatt, litt skakk, med kun ett navn inngravert: Ivar Lund.

Ingen steller graven hans. Den populære legen er glemt i byen som oppkalte ei gate etter ham.

Etter sin død ble det kjent at doktor Lund testamenterte 30.000 kroner til forskjellige legater: Understøttelsesforeningen for norske læger, Legat for ubemidlede medicinske studenter ved universitetet, 5.000 kroner til barnehjem for Bodø, 5.000 til legat for Sanitetsforeningen & Bodø filial av Røde kors, & 2000 kroner til hver av herredene Skje
rvøy, Bjarkøy & Alstahaug. Sine bøker skjenket han til Bodø folkebibliotek.

. . . . . . .
Takk til byhistoriker Steinar Aas ved UiN & Henry Kristiansen fra fb-gruppa "Bodø før & nå" for god hjelp med informasjon & avisutklipp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar